THÔNG BÁO NỘP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


18-02-2020

               THÔNG BÁO NỘP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trợ lý khoa học Khoa đề nghị các nhóm đã đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học nộp đề cương NCKH năm 2020.
Thời gian: trước 17h00 ngày 15 tháng 01 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp Khoa
Người nhận: ThS. Đỗ Thị Bích Thảo

Người đăng:Quản trị viên
18-02-2020