Chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội


06-10-2014


CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2012

Mã ngành: D760101

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5340B /QĐ-ĐHSPHN

ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

 

1. Kiến thức


            Trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về chuyên ngành công tác xã hội và những kỹ năng, nghiệp vụ thành thạo để tác nghiệp công tác xã hội trong các lĩnh vực, chuyên ngành Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng; Công tác xã hội, An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng, Công tác xã hội với trẻ em.


      Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc và nghiên cứu.

      Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2. Thái độ


Có kỹ năng cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội, có kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập trong các lĩnh vực khác nhau như: chính trị - xã hội, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, dân số, sức khoẻ, truyền thông,...; Có kỹ năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội, đồng thời vận dụng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, nhân viên công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
3. Thái độ

Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có lối sống và tác phong mẫu mực của người cán bộ, nhân viên công tác xã hội...

4.Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 

Là cán bộ cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội như: Các hội bảo trợ xã hội của mọi thành phần kinh tế từ trung ương đến địa phương; Các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người có công với đất nước, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi; Các trung tâm giáo dưỡng và phục hồi nhân phẩm cai nghiện ma tuý, trại cải tạo; Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cộng đồng ở thành thị và nông thôn,...; Làm tốt công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khỏe, truyền thông,...; Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm, dự án phát triển xã hội,... Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến Công tác xã hội.


     Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Giáo dục Chính trị,... và các ngành gần với chuyên ngành Công tác xã hội.

Người đăng:Quản trị viên
06-10-2014