Triết lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội


21-07-2020

Ngày 06/12/2019, Trường ĐHSPHN thành lập ban xây dựng “mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục trình độ đại học” theo quyết định số 11868/ĐHSPHN nhằm thống nhất mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục trình độ đại học chung cho toàn trường. Mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục trình độ đại học đã được gửi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trong trường. Triết lý giáo dục của Trường ĐHSPHN được ban hành theo quyết định số 930/QĐĐHSPHN ngày 06/05/2020 với nội dung là đào tạo nhà giáo xuất sắc có tinh thần nhân văn, tư duy hiện đại, hành động tích cực vì sự phát triển cộng đồng hướng tới mục tiêu đào tạo những nhà giáo có lòng nhân ái, tình yêu con người, có ý thức bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc; có tư duy độc lập, có khả năng cập nhật, sáng tạo cái mới, có năng lực phản biện khoa học; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; hành động tích cực vì sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Người đăng:Quản trị viên
21-07-2020